องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

 
นายสิทธิ์  งามผิวเหลือง
กำนันตำบลสำราญใต้
นายวีระ  สมตาเต๊ะ  นายไพทูลย์  แดนเจริญ นายพงษ์ไพโรจน์  เสนาเลิศ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายอดิศักดิ์  ชุ่มเรืองศรี  
นายบุญมา  ธาตุแสง นายถวิล  พัฒนะสาร  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายทองเหรียญ  คำแสนโคตร นายเทพอนันต์  เขจรจิตร นายประสิทธิ์  ดีรักษา 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
     
 นางสำราญ  ดีสวนโคก นายสิทธิ์  งามผิวเหลือง  นายสกล  เหมวิพัฒน์
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12

   
นายสมบัติ  ทิงิ้วงาม 
นายเมฆ  สะหะขันธ์ นายประดิษฐ์  ศรีมี
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
นายวีระยุทธ  เวียงสมุทร
นายไชยา  พังคะโส 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18

นายสัมฤทธิ์  ยันตา นายสัมพันธ์  ศรีสุลัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20