องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายชาติ  พรชะตา
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
  เบอร์โทร ๐๘๘-๐๖๐-๒๓๐๒  
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 


นายทีปกร  เวงวิถา  นางสาวสงกรานต์  ญานกาย  นายชาติ  พรชะตา นางกมลรัตน์ ชื่นช้อย
หัวหน้าสำนักปลัด  นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 นักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
   
   นายอุไร  อรัญชัย
 
  นายช่างโยธา
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง