องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 นางสาวชลธิชา  พันเสนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 


 


     
 นางนัฐนันท์  สุวรรณรัตน์  นางประวาณี  ทาบุเรศ  นางสาวสุวรรณี  เชี่ยวงาน
 ครู  (คศ.๒)  ครู  (คศ.๑) ครู  (คศ.๒) นางจินดา  แกมนิล  นางสาววรรณพร  ภารไสว  นางเสงี่ยม  พันสุวรรณ
 ครู  (คศ.๑)  ครู  (คศ.๑) ครู  (คศ.๑)
 
 
  นางผ่องศรี  กิ่งแก้ว  
    ครู  (คศ.๑)  
     
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
 

นางสาววิภาดา  ยี่สารพัฒน์
นางสาวอิศริยา  ติกาพันธ์
 นางประมวล  สังฆจารย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
 นางสาวสุพรรษา  นาสงวน  นางสาวนิศาชล  เรืองราม  นางสมปอง พัฒนะสาร
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
  นางสาวศศิมาภรณ์  ดวงทองมา  
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก