องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
นายทีปกร  เวงวิถา
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นายณภัทร ไชยากรกิจ นางสาวดุษยา  ขจรโมทย์ นางสาวปิยวรรณ  สารบุญเรือง
นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   
นายธนากร วงษ์ดี
นายธีรศุ ปะวะเค นายไพโรจน์  ทะวงษ์ษา
นักวิชาการเกษตร
นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป

 
 
นางสาวอรณิชชา  วรพันธ์

นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ยศเฮือง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธุ์
   
 
 
 
 
 
     
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
 
 

 นางสาวนฤมล  บุญทิพย์  นางวรารัตน์  ผาสุก  นายสิทธิพร  จันทะยุทธ
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
   
นางสาวอรอนงค์ โมฆรัตน์
 นายหวัน  อ่อนนอจันทร์  นายคำดี  ทองตัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  พนักงานสูบน้ำ  พนักงานสูบน้ำ
 
 
 นายแพง  ภารแผ้ว นายอธิคุณ  พลาศรี  นายธวัชชัย  บุษมงคล
 พนักงานสูบน้ำ  พนักงานขับรถ
 พนักงานดับเพลิง
   
 
 นายบุญร่วม  เรืองช่อ
พนักงานสูบน้ำ

 นายสุขใส  ลำพาย
พนักงานขับรถ
 


 พนักงานจ้างทั่วไป
 
     
 นายทัตพงษ์  โมฆรัตน์  นายสาคร  ทาบุเรศ  นางบุญทัน   ศิริสัตย์
 คนงานทั่วไป  พนักงานสูบน้ำ  นักการภารโรง
   
 
นายสันติสุข  ธาตุแสง 
 นายวิสันต์  สุมังคละ
พนักงานดับเพลิง
 
  เวรยาม
     
 นายศักดิ์ดา  ผันสนาม
   นายวรุฒชัย  สหัสสา
 พนักงานดับเพลิง    พนักงานดับเพลิง
 
 
     
 นายบัญชา  ทองอุ่น
 นายอนุชา  ศรีแจ้ง
 นางสาวธัญญารัตน์  ราชชารี
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป