วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียง) แบบเคลื่อนที่ชนิดมีล้อลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเชื่อมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องตัดเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มชนิดใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อหน้ากากอนามัย สำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
สารส้มชนิดก้อนใส จำนวน ๓๐ กระสอบ เพื่อใช้ในงานประปา
10  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำราญ หมู่ ๑ ปริมาณกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหนองไฮ หมู่ ๑๘ (ซอยโรงสีชุมชน) ปริมาณ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ ๒ (ซอยประปา) ปริมาณกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง