วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยและสบู่เหลวล้างมือ เพื่ออบรมตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและคำนวณโครงการพร้อมรับรองแบบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัคชีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,350 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อนมกล่อง ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๖,๒๑๔ กล่อง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียยน บพ 9066 กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ ๙ บ้านคำอุดม หมู่ ๑๒ และบ้านโคกสำราญ หมู่ ๑ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง